સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગ દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત સતામંડળ વિસ્તારમાં વિકાસ કામો સારૂ રૂ. ૧.૫૦ કરોડની ફાળવણી કરેલ જે અંતર્ગત મા. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજય રુપાણી તથા માન. નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નિતીનભાઇ પટેલના વરદ હસ્તે ચેક સ્વીકારતાં માન. અધ્યક્ષશ્રી આશિષકુમાર દવે...

WELCOME TO GUDA

Gandhinagar Urban Development Authority was created on 12-3-96 by Govt. of Gujarat. Draft Development Plan of GUDA and General Development Construction Regulations for GUDA were sanctioned by GOG on 16-2-2004 and came in to force from the same day.

The prime objective of the GUDA's formation was to carry out the sustained planned development of the area failing outside the periphery of Gandhinagar Notified Area. With a view to ensure well planned development of Gandhinagar capital city and 39 villages admeasuring area of 388 sq km.

NEWS/EVENTS

 • "મુખ્યમંત્રીગ્રુહ યોજના" અંતર્ગત ગુડા વિસ્તારમાં રાયસણ ખાતે LIG-2 અને કુડાસણ ખાતે MIG-1 ના આવાસોનો ડ્રો તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી ના વરદ હસ્તે યોજાયેલ. સદર ડ્રો માં સફળ થયેલ લાભાર્થીઓની તેમજ અગાઉ યોજવામાં આવેલ LIG-1(અડાલજ, ચિલોડા અને રાયસણ) તથા LIG-2 (અડાલજ) તેમજ કુડાસણ ખાતે યોજાયેલ MIG-1 ના આવાસોની પ્રતિક્ષા યાદી નો ડ્રો
 • રીયલ એસ્ટેટ (રેગુલેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ (રેરા) ૨૦૧૬ અંતર્ગત રીયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટોનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા બાબત.....
 • પ્રાથમિક ચકાસણી કરતા માન્ય રાખવા પાત્ર અરજી પત્રકોની વિગતો.....
 • પ્રાથમિક ચકાસણી કરતા માન્ય રાખવા પાત્ર અરજી પત્રકોની વિગતો.....
 • RERA ACT & RULES...
 • GUDA Development Plan 2024 Published Under Section.17.(1)(a)(ii)...
 • Notification Of The Gujarat Town Planning And Urban Development Act, 1976 ...
 • લાઇસન્સ લિસ્ટ ...
 • ગુડા વિસ્તારની અંદર સમાવિષ્ટ થતા ગામડાઓની યાદી ...
 • ગુજરાતના માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નિતિનભાઇ પટેલની ઉપસ્થિતીમાં તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયેલ મુખ્યમંત્રી ગ્રુહ યોજના અંતર્ગત શ્રી શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી આવાસ યોજના - કુડાસણ (MIG) ના ડ્રો નું પરિણામ ...
 • કોમન જી.ડી.સી.આર નગર આયોજન અને મુલ્યાંકન શાખાની વેબસાઇટ www.townplanning.gujarat.gov.in પર ઉપલબ્ધ છે.
 • ગુડા દ્વારા તા.૨૧-૦૩-૨૦૧૬, ના રોજ મુખ્યમંત્રી ગ્રુહ યોજના અંતર્ગત 'અટલ અવાસ યોજના' મોજે. અડાલજ ટી.પી.એસ. ૧૦ ખાતે એલ.આઇ.જી. - ૨ પ્રકારના ૫૦૪ આવાસોનું ખાતમૂહુર્ત . . .
 • ગુડા દ્વારા તા.૨૧-૦૩-૨૦૧૬, ના રોજ ટ્રીન... ટ્રીન... ગ્રીન... ગ્રીન... પ્રોજેક્ટનું (GBIKE) માન. મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ . . .
 • ગુડા દ્વારા તા ૧૨-૦૩-૨૦૧૬, ના રોજ મુખ્યમંત્રી ગ્રુહ યોજના અંતર્ગત 'પંડિત દીનદયાલ નગર' મોજે. રાયસણ ટી.પી.એસ. ૧૯ ખાતે એલ.આઇ.જી. પ્રકારના ૬૪૦ આવાસો, આંગણવાડી, દુકાનો તથા ડ્રેનેજ પંપીંગ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ . . .
 • ગુડા દ્વારા તા ૦૪-૦૩-૨૦૧૬, ના રોજ સત્તામંડળ વિસ્તારનાં નગર રચના યોજના નં-૧૭ (ચિલોડા) અને નગર રચના યોજના નં-૧૩(વાવોલ) ખાતે થયેલ વિવિધ કામોના લોકાર્પણ અને ભૂમિપૂજન અંગેની પ્રેસનોટ ...
 • પંડિત દિનદયાલ નગર (મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના) વેઇટીંગ લિસ્ટ ડ્રો સ્ટાફ ટ્રેનિંગ કોલેજ ખાતે - ૦૨-૦૬-૨૦૧૫ ...
 • Ministry Of Civil Aviation Notification - S.O.84(E)...
 • Cycle Sharing Project
 • સત્તામંડળની સુચિત પુનરાવર્તિત વિકાસ યોજનામાં જાહેર હિતમાં મંજુર કરવામાં આવેલા સુધારાઓ .....
 • નગર રચના યોજના વિસ્તારમાં અમલી કરેલ પાણી પુરવઠા પ્રોજેકટના ભાગરુપે બીજા તબક્કાના ભાગરુપે બહાલી આપવામાં આવી .....
 • Home | About Us | Tender | T.P. Scheme | Projects | News | RTI | Downloads | Approval Confirmation System | Contact Us
  Last updated on: 16-10-2017