સરકારશ્રીના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગ દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત સતામંડળ વિસ્તારમાં વિકાસ કામો સારૂ રૂ. ૧.૫૦ કરોડની ફાળવણી કરેલ જે અંતર્ગત મા. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજય રુપાણી તથા માન. નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નિતીનભાઇ પટેલના વરદ હસ્તે ચેક સ્વીકારતાં માન. અધ્યક્ષશ્રી આશિષકુમાર દવે...

WELCOME TO GUDA

Gandhinagar Urban Development Authority was created on 12-3-96 by Govt. of Gujarat. Draft Development Plan of GUDA and General Development Construction Regulations for GUDA were sanctioned by GOG on 16-2-2004 and came in to force from the same day.

The prime objective of the GUDA's formation was to carry out the sustained planned development of the area failing outside the periphery of Gandhinagar Notified Area. With a view to ensure well planned development of Gandhinagar capital city and 39 villages admeasuring area of 388 sq km.

NEWS/EVENTS

Home | About Us | Tender | T.P. Scheme | Projects | News | RTI | Downloads | Approval Confirmation System | Contact Us
Last updated on: 15-02-2018